December 2018

Aiki Ducks 03 Aiki Jutsu 12 Aiki Jutsu 01 Aiki Jutsu 04
Aiki Jutsu 06 Aiki Jutsu 02 Aiki Jutsu 03 Aiki Jutsu 05
Aiki Jutsu 10 Aiki Jutsu 07 Aiki Jutsu 14 Aiki Jutsu 08
Aiki Jutsu 11 Aiki Jutsu 13 Aiki Jutsu 09 Aiki Ducks 02
Aiki Kids Class 01 Aiki Kids Class 02 Aiki Kids Class 04 Aiki Kids Class 03
Aiki Kids Class 05 Aiki Kids Class 07 Aiki Kids Class 08 Aiki Kids Class 12
Aiki Kids Class 09 Aiki Kids Class 14 Aiki Kids Class 11 Aiki Kids Class 13
Aiki Kids Class 10 Aiki Kids Class 17 Aiki Kids Class 15 Aiki Kids Class 16
Aiki Kids Class 18 Aiki Kids Class 21 Aiki Kids Class 19 Aiki Kids Class 22
Aiki Kids Class 20 Aiki Kids Class 23 Aiki Kids Class 06 Aiki Ducks 04