January 2018

Tokyo 01 Tokyo 04 Tokyo 06 Open hand Aiki Jutsu 02
Open hand Aiki Jutsu 07 Open hand Aiki Jutsu 04 Open hand Aiki Jutsu 03 Tokyo 02
Open hand Aiki Jutsu 09 Open hand Aiki Jutsu 12 Open hand Aiki Jutsu 08 Tokyo 03
Open hand Aiki Jutsu 05 Open hand Aiki Jutsu 10 Tokyo 05 Open hand Aiki Jutsu 06
Open hand Aiki Jutsu 13 Open hand Aiki Jutsu 11 Open hand Aiki Jutsu 01 Bee 03
Aiki Jojutsu 01 Aiki Jojutsu 02 Aiki Jojutsu 03 Bee 04